EnglishDeutschFrancaisPolski |     
Dzisiaj jest Sobota, 21.04.2018
Bieżące wydanie
 
UPADŁOŚĆ UKŁADOWA SZANSĄ NA PRZETRWANIE
Aleksander Gałek
kwiecień 2009

Ogłoszenie upadłości przez przedsiębiorcę kojarzy się przede wszystkim z definitywnym niepowodzeniem interesu, niewypłacalnością, przejęciem zarządu majątkiem przez syndyka i sprzedażą całego majątku w celu jak najwyższego zaspokojenia wierzycieli. Nie zawsze jednak tak musi być. Upadłość bowiem może potoczyć się jednym z dwóch torów: upadłości likwidacyjnej (równoznacznej z przejęciem zarządu przedsiębiorstwa przez syndyka i spieniężeniem majątku) albo upadłości układowej, której istota sprowadza się do zawarcia przez upadłego układu z jego wierzycielami w sprawie sposobu spłaty jego długów. Upadłość układowa ma przede wszystkim tę zaletę, iż pozwala przedsiębiorcy na kontynuację prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a przy okazji daje możliwość skorzystania z pewnych przywilejów przewidzianych w prawie upadłościowym. Ponadto przedsiębiorca w stanie upadłości układowej ma możliwość samodzielnego zarządzania swoim przedsiębiorstwem. Warunkiem pozostawienia samodzielnego zarządu jest jednak wykazanie, że osoby zarządzające dają rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków, zaś niewypłacalność przedsiębiorcy powstała wskutek wyjątkowych okoliczności. Sposób restrukturyzacji zależy w dużej mierze od przedsiębiorcy. Propozycje przedsiębiorcy mogą obejmować np. odroczenie spłaty długów, rozłożenie na raty, zmniejszenie długów, ich konwersję na udziały i in. Istotne jest, że zawarty układ wiąże wszystkich wierzycieli, których wierzytelności zostały objęte układem, nawet jeżeli nie znaleźli się na liście. Warto również wiedzieć, że zmniejszenie kwoty długów ma skutek również wówczas, gdy wierzyciel będzie dochodził zapłaty już po zakończeniu postępowania upadłościowego. Ponadto zawarcie w ramach postępowania upadłościowego układu z wierzycielami zapewnia przedsiębiorcy stabilność w zakresie wielu umów wiążących go z kontrahentami. W przypadku umów najmu lub dzierżawy nieruchomości, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, rachunku bankowego, poręczeń, gwarancji bankowych, akredytyw, umów licencyjnych kontrahenci nie mogą wypowiedzieć tych umów bez zgody rady wierzycieli lub sędziego-komisarza. Co więcej z dniem ogłoszenia upadłości układowej toczące się przeciw przedsiębiorcy postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu z mocy prawa, a sumy uzyskane z tych egzekucji komornik przekazuje do masy upadłości. Sędzia-komisarz może również uchylić dokonane zajęcia i zabezpieczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. W trudnej sytuacji przedsiębiorstwa warto zatem rozważyć czy upadłość układowa nie będzie rozwiązaniem właściwym. Decyzję trzeba jednak podjąć odpowiednio wcześnie, gdyż warunkiem wyrażenia przez sąd upadłościowy zgody na upadłość układową jest uprawdopodobnienie, że w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w stopniu wyższym niż w przypadku sprzedaży majątku przedsiębiorcy. Gdy zaś niespłacone długi urosną do niebotycznych rozmiarów, spełnienie tego warunku może stać się niemożliwe.
unimex

AKTUALNE WYDANIE